Happy National Dog Day #nationaldogday #kimberleywiseman…

Happy National Dog Day #nationaldogday #kimberleywiseman #kimwisemanillustration #illustreak #illozoo #illustrator #dogsofinstgram #linewithcolor #illustratorsofinstagram #dogsrule #dogs #dogillustration #dogillustrator #dogsofinstgram

See full post here: Kim Wiseman Illustration2017-06-23.